Monday, November 30, 2009

Rumba Cubana - Yurnia

Dance: Rumba Cubana
Dansers: Yurnia

Rumba Cubana workshop with Yurnia.Link to the Original Video: Rumba Cubana (Buy Dance Music)

All video with Rumba Cubana lessons.

No comments: